Vedtægter

Vedtægter for PowerjobMidt

§ 1  Foreningens navn
§ 2 Foreningens hjemsted
§ 3  Foreningens formål
§ 4  Medlemmer
§ 5  Medlemskab af andre organisationer
§ 6  Kontingent
§ 7  Udmeldelse – Eksklusion
§ 8  Ordinær generalforsamling
§ 9  Dagsorden
§ 10  Generalforsamlingens ledelse m.v.
§ 11  Ekstraordinær generalforsamling
§ 12  Bestyrelsen – valg
§ 13  Bestyrelsens arbejde
§ 14  Tegningsret
§ 15 Finansiering
§ 16 Regnskab
§ 17 Revision
§ 18 Vedtægtsændringer
§ 19 Foreningens opløsning
§ 20 Ikrafttræden
§ 21 Overgangsbestemmelse

__________________________________________________________________________________________

§ 1  Foreningens navn
Foreningens navn er: PowerjobMidt.

§ 2  Foreningens hjemsted
Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune.

§ 3 Foreningens formål
Foreningen er et netværk. Netværkets formål er at styrke medlemmerne i deres jobsøgning. Det gøres blandt andet gennem ugentlige møder, arbejdsgrupper, workshops og oplæg. Hensigten er, gennem disse aktiviteter, at inspirere, udfordre og udvikle medlemmerne.

§ 4  Medlemmer
Enhver, som er fyldt 18 år og gjort bekendt med foreningens formål og tilslutter sig dette, kan være medlem.
Stk. 2. Medlemmernes egen indsats – Det forventes af medlemmerne, at de har lyst til, og mulighed for, aktivt at deltage i og bidrage til det planlagte program. At medlemmerne bidrager aktivt i en arbejdsgruppe og er indstillet på at dele ud af deres viden og deres kompetencer i netværket. Det forventes endvidere, at medlemmerne har en aktiv LinkedIn profil eller er parat til at oprette en.
Stk. 3. Medlemmerne er først fuldgyldigt medlem, når kontingentet er betalt. Der kan ikke gives sparring på ansøgningsmateriale før kontingentet er betalt.
Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen. Et æresmedlem er kontingentfri og ikke forpligtet til at tage aktiv del i netværkets aktiviteter. Et æresmedlem har samme rettigheder som øvrige medlemmer.

§ 5  Medlemsskab af andre organisationer
Bestyrelsen træffer beslutning om hvilke relevante foreninger og netværk, PowerjobMidt ønsker at være medlem af.

§ 6  Kontingent
Størrelse af indmeldelsesgebyr og kontingent fastsættes af generalforsamlingen hvert år.
Stk. 2. Opkrævning sker halvårligt.

§ 7  Kontingent
Udmeldelse kan foretages hele året ved skriftlig meddelelse til netværkskoordinator, og træder i kraft med det samme. Der tilbagebetales ikke indbetalt kontingent, hverken helt eller delvis.
Stk. 2. Medlemmer, der ikke har betalt skyldigt kontingent for det kommende halvår, slettes automatisk. Medlemmet kan ikke genoptages i foreningen før restancen er indbetalt.
Stk. 3. Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling groft modarbejder foreningens interesser eller anseelse, i henhold til foreningens vedtægter og ordensregler.
Stk. 4. Karantæne eller udelukkelse skal besluttes og effektueres af bestyrelsen. Inden bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, skal vedkommende have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve eksklusionen bragt op på førstkommende generalforsamling som et selvstændigt punkt på dagsordenen. Vedkommende kan ikke deltage i foreningens aktiviteter i perioden op til generalforsamlingen. Han/hun skal have ret til at fremføre sit forsvar på generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved opløsning af foreningen jvnf. § 19.

§ 8  Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er netværkets højeste myndighed.
Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.
Stk. 3. Generalforsamlingen bekendtgøres personligt pr. mail og ved opslag på de platforme, netværket bruger til intern kommunikation.
Generalforsamlingen indkaldes med dagsorden og evt. indkomne forslag med mindst 14 dages varsel.
Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

§ 9  Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er mindst følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beretning ved bestyrelsen
4. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Behandling evt. indkomne forslag
7. Drøftelse og vedtagelse af budget
8. Valg af formand, øvrige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisor suppleant
9. Eventuelt.

§ 10  Generalforsamlingens ledelse m.v
Afstemning foregår ved håndsoprækning, dog skal afstemning foregå skriftligt, når mindst 1 af de fremmødte ønsker dette. Alle valg til bestyrelsen skal foregå skriftligt.
Stk. 2. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, med undtagelse af § 7 og § 19. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.
Stemme kan afgives ved skriftlig fuldmagt.
Stk. 3. Ethvert fuldgyldigt medlem er valgbar. Alle medlemmer er stemmeberettigede.
Stk. 4. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat. Indhold af drøftelser kan medtages i det omfang dirigenten skønner det.

§ 11  Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal tillige finde sted, når mindst 10 % af foreningens medlemmer indsender skriftlig anmodning herom. Hvis sidstnævnte er tilfældet skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at anmodningen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.
Stk. 2. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelse i § 8. Dagsorden med minimum følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Fremlæggelse og behandling af indkomne forslag

§ 12 Bestyrelsen – valg
Netværkets ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Det er muligt at opstille uden at være til stede.
Stk. 3. Formanden vælges direkte hvert år på generalforsamlingen. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. Halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige år. Evt. tvivlsspørgsmål om hvornår en valgperiode udløber afgøres af dirigenten. Opstilling til genvalg kan finde sted efter udløb af valgperiode.
Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 1 til 2 suppleanter for et år ad gangen. Suppleanter skal have mulighed for at følge bestyrelsens forhandlinger.
Stk. 5. Formanden leder konstitueringen og skal tilse at bestyrelsen får konstitueret sig selv senest 1 måned efter valget i henhold til gældende forretningsorden.
Stk. 6. I tilfælde af en formands varige forfald kan bestyrelsen selv konstituere sig med ny formand.

§ 13 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk.2. Bestyrelsen nedsætter en daglig ledelse på 3 personer, herunder en netværkskoordinator, der forestår de ugentlige aktiviteter. Personsammenfald mellem bestyrelse og daglig ledelse er mulig, dog må formand og netværkskoordinator ikke være samme person. De nærmere arbejdsvilkår for arbejdsgrupperne fastlægges af bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer udenfor bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt dette skønnes nødvendigt.

§ 14 Tegningsret
Foreningen tegnes af formanden og netværkskoordinatoren i forening eller alternativt af formanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom og ved økonomiske dispositioner på over kr. 10.000 tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Der påhviler ikke frivillige, medlemmer, ansatte, bestyrelsesmedlemmer eller daglig ledelse nogen hæftelse for foreningens forpligtelser.

§15 Finansiering
Foreningen finansieres ud over kontingentet ved frivillige bidrag fra enkeltpersoner, offentlige myndigheder, virksomheder, fonde, organisationer og medlemmer. Ligeledes finansieres netværket ved aktiviteter og andet virke i overensstemmelse med foreningens formål.
Finansiering kan ske ved optagelse af lån.
Stk. 2. Bidrag til netværket kan ikke øremærkes til andre formål end aktiviteter, der naturligt hører under netværkets formål.
Stk. 3. Bidragydere kan ikke diktere netværkets aktiviteter, udtalelser eller holdninger. Foreningen opererer således fuldstændig uafhængigt af finansielle interesser, ligesom bidragydere ikke er ansvarlig for nogen af foreningens aktiviteter.
Stk. 4. Foreningen kan udøve erhvervsvirksomhed i det omfang og i den form, bestyrelsen finder dette i overensstemmelse med formålet.

§16 Regnskab
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive regnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisoren.
Stk. 3. Resultatopgørelse og balance forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Stk. 4. Netværkskoordinator tilser at ud- og indbetalinger sker løbende og forbereder fremlæggelse af årsregnskab for bestyrelsen.

§17 Revision
Regnskabet revideres af 1 af den ordinære generalforsamling valgt revisor, som ikke er medlem af bestyrelsen eller den daglige ledelse. I dennes forfald indkaldes revisor suppleant, som også er valgt ved den ordinære generalforsamling.

§18 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer vedtages ved simpelt stemmeflertal
Vedtægtsændringer kan kun ske på en lovlig indvarslet generalforsamling og skal fremgå af indkaldelsen.

§19 Foreningens opløsning
Til foreningens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
Stk. 2. Netværkets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 3 fastsatte formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§20 Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft straks ved vedtagelse og erstatter alle hidtil gældende vedtægter for PowerjobMidt.

§21 Overgangsbestemmelse
Vedtagelsen af disse vedtægter er sket i henhold til vedtægter for foreningens/netværkets § 6 og § 8 vedtaget 5. maj 2015. I umiddelbar forlængelse af beslutning om ændring af vedtægter afholdes en generalforsamling ad interim, i henhold til nærværende vedtægter.
Stk. 2. Fra vedtagelse af disse vedtægter og frem til første ordinære generalforsamling, virker den ved generalforsamlingen valgte bestyrelse med de i disse vedtægter skitserede kompetencer og på de i disse vedtægter skitserede vilkår. Hvert bestyrelsesmedlems første valgperiode går fra vedtægternes vedtagelse og til første ordinære generalforsamling, hvorefter de i vedtægterne skitserede valgperioder er gældende.
Stk. 3. Når den første ordinære generalforsamling erklæres lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, bortfalder nærværende paragraf i sin helhed, og slettes fra vedtægterne uden yderligere.

Således vedtaget på generalforsamlingen 13. august 2020 i Aarhus.

Jannik Toft Andersen                                          Michael Marquard Otzen
formand

Lotte Gandrup                                                      Eske Thøgersen

Helle Riis