Kategoriarkiv: Inspirationsoplæg

Mia Sinding – SelectedByYou

Hvordan finder du dit potentiale i livet?

Ja, hvordan er det lige, du opdager dine evner og lyst, brændstoffet til at nå dit drømmejob? Nogen skriver alle deres kompetencer ned på et stykke papir. Men Mia skriver ikke, hun tegner!

Denne uge var mere end almindelig underholdende, da Mia Sinding fra SelectedByYou fik os alle til at tegne vores potentialer. Først fik hun os hver især til at tegne os selv som en ulv. Det kom der selvsagt mange sjove bud på.

Bagefter tegnede vi hver et isbjerg med alle vores evner og drømme på. Vi bestemte selv, hvor meget der var over eller under vandet. Og til slut tegnede vi hver en planet med vor passion i midten og vores drømmejobs i kredsløb. Hvor kort skal raketten flyve?

Flere små aha’er kom frem undervejs blandt deltagerne. Nogen af os blev helt grebet af tegneriet, mens andre genså deres kompetencer med friske øjne.

Mia Sinding er en kreativ oplægsholder. Det er vigtigt for hende, at alle finder deres potentiale.

Hvem ved? Din næste ansøgning har måske en ulve-tegning med på vejen.

Peter Bauer, HumanTrust – Englændermodellen

Hvad er det sværeste ved at være jobsøger? Det spørgsmål blev vi mødt af, da vi den 7. februar havde besøg af Peter Bauer fra rekrutteringsfirmaet HumanTrust. Svarene var mange og blandede, men illustrerede meget godt de udfordringer, man som ledig kan stå overfor:

 

Det kan være svært at holde fokus og beslutte sig for at tage fat på noget bestemt.
Man har en følelse af afmagt.
Det kan være svært at blive mødt af andres opfattelse af det at være ledig, nogle tror, at det må være dejligt bare at holde fri hele tiden.
Man er ikke selv herre over tingene.
Det er svært at planlægge ting, fx i forhold til familie, fordi man ikke kender sin situation på et bestemt tidspunkt i fremtiden.
Man står som ledig og mangler den praktiske erfaring, som mange virksomheder efterspørger.
Det er belastende, at man ikke kender slutdatoen på ledighedsperioden.
Man skal hele tiden bevise arbejdet som ledig over for systemet.
Der er omfattende kontrol.
Man bliver kold over for systemet.
Det er vanskeligt, fordi ens situation ikke er selvvalgt.
Man mister tilliden til andre mennesker.

Når virksomheder søger nye medarbejdere, kan de vælge at kontakte et rekrutteringsfirma, som så begynder at lede efter egnede kandidater. Hos HumanTrust har man valgt at vende processen på hovedet, så rekrutteringen foregår omvendt. I stedet for at fokusere på en virksomhed arbejder man på at finde og opbygge tillid til de rigtige kandidater. Først herefter tager man kontakt til en eller flere virksomheder, hvor man mener, at de forskellige personer vil passe ind.

Fokus ligger på at afklare, hvilke forudsætninger, drømme og forventninger kandidaterne har til et nyt job. HumanTrust kalder denne omvendte proces for Englændermodellen. Inspirationen kommer, som navnet antyder, fra England, hvor rekrutteringsfirmaerne i højere grad bruger tid på kandidaterne i stedet for på virksomhederne. Sammenlignet med den typiske fremgangsmåde her i landet er bøtten vendt, og det kan give udfordringer, fordi virksomhederne er vant til og ofte foretrækker at kunne vælge mellem flere kandidater.

Peter Bauer er dog ikke i tvivl. Virksomhederne udelukker en masse egnede kandidater, hvis de hele tiden insisterer på mere af det samme. Derfor udfordrer HumanTrust også virksomhederne, fx når de beder om folk med branchekendskab. Folk med erfaring fra en bestemt branche kan være nemme at sætte i gang. De ligner måske endda de medarbejdere, der allerede er i firmaet, men de bidrager ikke nødvendigvis med nytænkning. Derfor kan det være en fordel at ansætte en medarbejder, som ikke nødvendigvis ligner én selv.

For at pejle sig ind på kandidaterne arbejder HumanTrust med forskellige modeller i tilknytning til Englændermodellen:

70/30: Vurdering med fokus på mennesket
I denne model er der fokus på det hele menneske. Personlig indstilling, attitude og kemi får lov til at fylde cirka 70%, mens det faglige fundament får de resterende cirka 30%. HumanTrust fremhæver her, at man er grundig på områder, som andre i branchen finder mindre vigtige.

20/5: Motivation
Kandidaterne får her som opgave at lave en liste med 20 punkter, der beskriver de ting, der er vigtigst for deres egen trivsel på en arbejdsplads. Det kan være alt lige fra arbejdsopgaver til virksomhedskultur. På listen skal der også være fem ting, som der ikke skal være for meget af i jobbet. Kandidaternes motivation for at vælge et bestemt job eller en bestemt virksomhed bliver her vægtet højt.

90/10: Dialog
Nutiden og fremtiden er vigtigere end fortiden. Derfor får kandidaternes og virksomhedernes nutid og fremtid langt større opmærksomhed (90%) end deres fortid (10%). Der er fx fokus på kandidaternes ønsker, forventninger og drømme til det fremtidige job.

K1, K2, K3: Den fulde tilstandsrapport
HumanTrust beskriver altid alle parametre ved virksomheden, jobbet, opgaven og kandidaterne. Som ved hushandler benytter man en tilstandsrapport, hvor resultaterne oplistes som K1, K2, og K3. En bestemt kandidat kan fx godt have visse mangler i forhold til jobbet, men ofte kan manglen afhjælpes. Ifølge HumanTrust er en K3’er ikke nødvendigvis farlig, hvis blot alle parter er bekendt med den.

Arbejdshjul – for kandidaten
Kandidaterne skal her notere maksimalt otte arbejdsområder, som de gerne vil arbejde med i et kommende job. Herefter skal de angive i procent, hvor stor en del af arbejdstiden hvert område skal fylde. På den måde får hver kandidat et personligt arbejdshjul (cirkeldiagram), der viser, hvad man gerne vil beskæftige sig med.

Som det ses, lægger HumanTrust vægt på, at kandidaterne skal være i centrum. Det er altså i høj grad kandidaternes præferencer, man tager hensyn til.

Vi vil gerne takke Peter Bauer for en meget inspirerende eftermiddag. Det er tydeligt, at der er helt andre måder at håndtere rekrutteringen på end den gængse. Det bliver også interessant at se, om rekrutteringsprocessen kommer til at ændre sig markant, i takt med at arbejdsmarkedet ændrer sig.

Læs spændende udgivelser fra HumanTrust her.

Bjarke J. – Kaffemøder, SoMe og SWOT

Som medlem hos PowerjobMidt ligger man ikke på den lade side. I hvert fald ikke vores medlem Bjarke J. Bjarke bruger forskellige strategier for at lande det næste job, herunder pleje sit netværk (kaffemøder), brande sig selv (SoMe) og analyser (SWOT).

Kaffemøder
Bjarke satser benhårdt på at pleje sit netværk og tale med folk, og det gør han ofte ved hjælp af kaffemøder. Før et kaffemøde er det vigtigt at vide, hvad man vil have ud af samtalen. Mødet handler nemlig ikke om at bede samtalepartneren om et job, men om at få viden om, hvordan man finder åbninger i jobmarkedet.

Det kan fx være:

– Jobmuligheder – hvordan fremtiden ser ud i en bestemt branche

– Hvor man kan bruge sit fagområde

– Hvordan nye medarbejdere nemmest får foden indenfor

– Alternative jobområder

SoMe
Tør du? Det handler om at komme ud over rampen. For mange er det nemlig en overvindelse at optræde på de sociale medier, men det kan give resultater. Som jobsøgende er LinkedIn et interessant værktøj til ikke blot at gøre positivt opmærksom på sig selv, men også til at vise, hvad man kan tilbyde. Har du færdigheder, evner, viden eller andet, som kan hjælpe andre, så tilbyd din hjælp, og vis, hvad du kan.

SWOT
Hvis man ønsker overblik over en virksomheds eller en organisations situation på et bestemt tidspunkt, kan man bruge en SWOT-analyse. En sådan analyse kan man dog også bruge på sin egen situation, hvis man er jobsøgende. SWOT står for styrker, svagheder, muligheder og trusler, og de fire kategorier kan bruges til at analysere ens eget udgangspunkt, fx i forhold til en bestemt stilling. Man skal ikke underkende den tankevirksomhed, der opstår, når man arbejder med sig selv, for det er her, gode idéer kan vise sig. Man bør derfor gå grundigt til værks, både når man skriver ansøgninger eller skal til samtale.

Jobsøgningens svære kunst er fuldtidsarbejde, så derfor er det altid en god idé at skabe struktur på sin hverdag. Der er mange muligheder, men man skal vælge de ting, som man har det bedst med, og huske, at man altid kan ændre strategien undervejs. Hvis noget ikke virker, så prøv noget andet.

Vi takker Bjarke for de mange gode råd og for at lade os få et indblik i, hvordan hans hverdag som jobsøgende ser ud.

 

Henrik Krogh – Fra idé til handling gennem spil

I dag har vi besøg af Henrik Krogh fra konsulenthuset Klods-Hans for viderekomne. Deres hjemmeside fortæller, at de:

“[…]sætter samtaler og handlinger i gang mellem mennesker, der skal udleve deres værdier, drømme og visioner i praksis.

Det lyder da godt, ik’?

Ligesom Klods-Hans fra eventyret fumler sig frem til at få prinsessen og hele kongeriget, skal vi i dag fumle os frem ved hjælp af følgende spørgsmål:

Hvordan får jeg kendskab til …
Hvad skal der til for at …
Hvad skal jeg gøre for at …
Noget fjerde.

Spørgsmålene deler os automatisk i fire grupper, og så kan spillet begynde.

Spillet hedder Accelerator og kan bruges til at

– udvikle et konkret projekt
– tydeliggøre en idé
– træne i at gå fra idé til handling.

PowerjobMidt brugte Acceleratorspillet til at hjælpe os med at få afklaring på ubesvarede spørgsmål, som vi selv er kommet frem til ved hjælp af førnævnte fire spørgsmål.

Til sidst står det klart, hvad idéen er, hvem den henvender sig til, hvorfor den er vigtig, og hvordan den bliver til virkelighed. Vi samarbejder om at tænke hele vejen rundt om idéen, og alle vinder!

Metoden udfordrer vanetænkning og tvinger hjernen til at gå nye veje. Den får os til at tage stilling til nogle ting, der plager os i hverdagen, og som vi ikke får gjort noget ved. Det kan også være idéer og tanker, som vi ikke ved, hvordan vi får ført ud i livet.
Ved hjælp af spillet kommer man frem til konkrete handlinger og får en plan for, hvad man skal gøre. Samtidig får man inputs fra de andre medspillere og får nye vinkler på problematikken, som man ikke selv havde tænkt på.

Tak til Henrik for at kigge forbi.

Christian Jensen – IRONMIND – sådan træner du din mentale sundhed

Torsdag den 1. november havde vi besøg af Christian Jensen fra konsulentfirmaet af samme navn. Christian har en master i positiv psykologi og har i en årrække arbejdet med menneskelig trivsel. De fleste mennesker er udmærket klar over fordelene ved fysisk træning, men ifølge Christian bør vi også tænke på mentaltræning. Årsagen er, at både et fysisk og psykisk velbefindende er afgørende for et godt liv.

Christian lagde ud med et eksempel og spurgte, om vi kunne huske ”Husk lige tandbørsten” fra midten af 90’erne. Det kunne vi, så han fortsatte med spørgsmålet, om vi helst ville til Brønderslev eller Barcelona. Med spørgsmålet rettede han fokus mod begrebet ”autopilot”, som er noget, vi alle har. Nogle mennesker ender altid i Brønderslev, fordi deres autopilot er så stærk, at den konstant fører dem i samme retning. Udfordringen er derfor at være så opmærksom på autopiloten, at vi kan slå den fra og i højere grad selv tage styringen.

Hvorfor er der altid nogle, som klarer sig bedre end andre?
Svaret på dette spørgsmål viste sig at ligge gemt i foredragets egentlige titel, ”Kvalificeret bidrag til bæredygtig resiliens”, hvor Christian forklarede ved at skelne mellem robusthed og resiliens:

Robusthed: Selvom man er stærk, hærdet, hårdfør, sej, solid og måske endda ufølsom, kan man alligevel vælte, når man mødes af udfordringer. Tænk på et egetræ, der står med rødderne dybt i jorden, men som vælter med knagen og bragen, når stormen for alvor tager fat.

Resiliens: Er man resilient, er man i stand til at håndtere modstand og tage imod den, når den dukker op. Man er bøjelig, hvilket vil sige, at man tager imod for derefter at vende styrket tilbage. Man ”bouncer” så at sige tilbage med fornyet kraft. Tænk på et piletræ, der svajer i vinden, mens det bliver stående, hvor det har slået rødder.

Hvordan træner du så din mentale sundhed?
Christian Jensen har udviklet et hjul med otte punkter, der har en positiv effekt.

1. Naturen – Den har en helbredende virkning på mennesker
• Spis sundt og varieret.
• Hold dig i form.
• Brug naturen (find dit ”eget” sted, brug naturen i dit eget tempo).

2. Positive følelser – Gør noget aktivt for at få det godt, ellers får du det automatisk skidt
• Lav en positiv dagbog.
• Grin ofte.
• Gør mere af det, der lader dine batterier op (er man presset, stopper man meget hurtigt med at gøre det, der egentlig gavner).
• Vær generøs.

3. Relationer
• Hvordan reagerer du? Positivt, negativt, engagerende?
• Brug dine relationer aktivt (de kan hjælpe dig).
• Vær nærværende og nysgerrigt undersøgende.

4. Selvregulering – Lyt til din krop, og ret dig op
• Sørg for at få nok søvn (min. 7 timer).
• Spis, når du er sulten.
• Gå på toilettet, når du skal.
• Dyrk mindfulness.

5. Styrker
• Kend dine styrker, og brug dem.
• Øv dig i at spotte dine styrker.

6. Kontekst
• Verden er socialt konstrueret (jo mere uddannelse, du har, jo mere snæversynet er du).
• Kend din organisation.
• Lær din autopilot at kende.

7. Autenticitet
• Vær autentisk – smid din rustning.
• Øv dig i at være elskværdig – det er vigtigt at høre til.
• Træn evt. assertion.

8. Træning og problemløsning
Kører du dig selv ned?
Kan du tænke dig ud af det?
Når lorten rammer fanen, hvad gør du så?

• Øv dig på at undgå tankefælder.
• Tænk i alternativer, sørg altid for at have en plan B. Der er aldrig kun én løsning.
• Træn, mens du har det godt eller føler dig på toppen, så er det nemmere at få det endnu bedre.
• Tænk ud af boksen, ellers kan du ende i et negativt tankemønster, hvor du graver dig længere og længere ned.

Husk, at bare fordi noget er lettere sagt end gjort, betyder det ikke, at vi ikke skal gøre det!

Trello – få struktur på din hverdag som jobsøgende

Som jobsøger skal man kunne holde mange bolde i luften for nu at bruge en floskel, man endelig ikke må bruge i sine ansøgninger, selvom en del firmaer skriver netop sådan i deres jobopslag. Til at holde styr på de mange opgaver, man rent faktisk har, selvom man ikke har et lønnet arbejde, findes der en række programmer, og i dag får vi en introduktion til sådan et, nemlig Trello.

Trello er et internetbaseret visuelt værktøj, der kan bruges på både computer og telefon (app). Programmet kan hjælpe med at skabe struktur i hverdagen, så man får tingene gjort. Man kan oprette en række lister, hvorpå man kan placere en række kort. Hvert kort repræsenterer en opgave, som man på et eller andet tidspunkt skal have løst. På kortet kan man så beskrive opgaven, i det omfang det er nødvendigt.

Opretter man fx tre lister og kalder dem

”Opgaver”,
”I gang” og
”Afsluttet”,

kan man placere sine opgaver på den første liste og så flytte dem til de to andre lister, efterhånden som man begynder på og får dem gjort færdig. Det er nemt at tilføje og flytte rundt på de forskellige kort, alt afhængig af hvor langt man er kommet i processen med at løse opgaverne. Hver gang man får afsluttet en opgave og som i eksemplet her flytter kortet til listen med afsluttede opgaver, vil man kunne opleve en vis tilfredsstillelse ved at se, at man har klaret endnu en opgave. Der ligger en styrke i visuelt at få sat et flueben, så man føler, at man bevæger sig fremad. På den måde kan man få mod og lyst til at gå videre med næste opgave, en proces, der kan være vanskelig, når man som ledig ikke har den struktur, som et arbejde giver på hverdagen.

Trello er gratis og kan bruges af både enkeltpersoner og grupper, dvs. at man også kan være flere om de samme opgaver.